Zum Inhalt springen

Warunki

Ogólne warunki i informacje dla klientów

I. Ogólne zasady i warunki

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do umów zawieranych z nami jako dostawcą (Müller & Straßburg GbR) za pośrednictwem strony internetowej betterfishing.de. O ile nie uzgodniono inaczej, nie wyraża się zgody na włączenie jakichkolwiek własnych warunków użytkownika.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej niezależnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Już poprzez umieszczenie danego produktu na naszej stronie internetowej składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online na warunkach określonych w opisie przedmiotu.

(3) Umowa jest zawierana za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online w następujący sposób:
Towary przeznaczone do zakupu są umieszczane w „koszyku“. Możesz użyć odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym, aby wywołać „koszyk“ i wprowadzić w nim zmiany w dowolnym momencie.
Po wywołaniu strony „Checkout“ i wprowadzeniu danych osobowych, a także warunków płatności i wysyłki, dane zamówienia zostaną ostatecznie wyświetlone jako przegląd zamówienia.

Jeśli użytkownik korzysta z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) jako metody płatności, zostanie przekierowany na stronę przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym lub na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane. Ostatecznie dane zamówienia zostaną wyświetlone jako przegląd zamówienia na stronie internetowej dostawcy systemu płatności natychmiastowych lub po przekierowaniu z powrotem do naszego sklepu internetowego.

Przed złożeniem zamówienia użytkownik ma możliwość ponownego sprawdzenia szczegółów w przeglądzie zamówienia, ich zmiany (również za pomocą funkcji „wstecz“ przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.
Wysyłając zamówienie za pomocą odpowiedniego przycisku („kup“ lub podobnego oznaczenia), użytkownik deklaruje prawnie wiążącą akceptację oferty, w wyniku czego umowa zostaje zawarta.

(4) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, częściowo automatycznie. Użytkownik musi zatem upewnić się, że pozostawiony nam adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest on blokowany przez filtry SPAM.

§ 3 Okres obowiązywania umowy / rozwiązanie w przypadku umów subskrypcyjnych

(1) Umowa subskrypcji zawarta między użytkownikiem a nami została zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez wypowiedzenia, ale przed kolejnym terminem płatności (chyba że w odpowiedniej ofercie określono inaczej). Anulowania można dokonać online na koncie klienta (Moje konto-> Subskrypcje) za pomocą jednego kliknięcia lub w formie tekstowej (np. e-mail).

(2) Prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

§ 4 Specjalne umowy dotyczące oferowanych metod płatności

(1) Polecenie zapłaty SEPA (podstawowe i/lub biznesowe polecenie zapłaty)
W przypadku płatności za pomocą podstawowego polecenia zapłaty SEPA lub firmowego polecenia zapłaty SEPA, użytkownik upoważnia nas poprzez wystawienie odpowiedniego upoważnienia SEPA do pobrania kwoty faktury z określonego konta.
Polecenie zapłaty zostanie pobrane w ciągu 1-6 dni po zawarciu umowy.
Termin wysłania powiadomienia wstępnego został skrócony do 5 dni przed terminem płatności. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia wystarczających środków na koncie w terminie płatności. W przypadku zwrotnej noty obciążeniowej z winy użytkownika, musi on ponieść poniesioną opłatę bankową.

§ 5 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Użytkownik może skorzystać z prawa zatrzymania tylko w zakresie, w jakim dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

§ 6 Gwarancja

(1) Obowiązują ustawowe prawa odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie przedmiotu natychmiast po dostawie pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych oraz o jak najszybsze powiadomienie nas i przewoźnika o wszelkich reklamacjach. Nieprzestrzeganie tych zasad nie ma wpływu na roszczenia z tytułu gwarancji.

§ 7 Wybór prawa

(1) Zastosowanie ma prawo niemieckie. W przypadku konsumentów wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta nie jest tym samym cofnięta (zasada przychylności).

(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.

II. informacje o klientach

  1. Tożsamość sprzedawcy

Müller & Strassburg GbR
Rennbahnstr.26
13086 Berlin
Niemcy
Telefon: +49 3304 2091312
E-mail: service@betterfishing.de

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma ODR), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

Nie chcemy uczestniczyć w postępowaniach rozstrzygających spory przed konsumenckimi komisjami arbitrażowymi.

  1. Informacja o zawarciu umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty są przeprowadzane zgodnie z postanowieniami „Zawarcie umowy“ naszych Ogólnych Warunków Handlowych (Część I.).

  1. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest język niemiecki.

3.2. Nie przechowujemy pełnego tekstu umowy. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania przeglądarki. Po otrzymaniu przez nas zamówienia, dane zamówienia, wymagane prawem informacje dotyczące umów zawieranych na odległość oraz Ogólne Warunki Handlowe zostaną ponownie wysłane do użytkownika pocztą elektroniczną.

  1. Podstawowe cechy towarów lub usług

Podstawowe cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

  1. Ceny i warunki płatności

5.1. Ceny podane w poszczególnych ofertach oraz koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

5.2. Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są one wyświetlane osobno w trakcie procesu składania zamówienia i są dodatkowo ponoszone przez użytkownika, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

5.3. Dostępne metody płatności są wyświetlane pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

5.4. O ile nie określono inaczej w poszczególnych metodach płatności, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy są natychmiast wymagalne.

  1. Warunki dostawy

6.1. Warunki dostawy, termin dostawy, a także wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.2. Jeśli jesteś konsumentem, prawo reguluje, że ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej podczas wysyłki przechodzi na Ciebie dopiero w momencie wydania towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona, czy nie. Nie ma to zastosowania w przypadku samodzielnego zlecenia przewozu firmie transportowej niewskazanej przez przedsiębiorcę lub osobie w inny sposób wyznaczonej do realizacji przewozu.

  1. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Odpowiedzialność za wady jest regulowana postanowieniem „Gwarancja“ w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I).

  1. Okres obowiązywania umowy / rozwiązanie umowy

Informacje na temat okresu obowiązywania umowy, a także warunków jej rozwiązania można znaleźć w regulaminie „Okres obowiązywania umowy / Wypowiedzenie umów subskrypcji“ w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I), a także w odpowiedniej ofercie.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i informacje dla klientów zostały opracowane przez prawników Händlerbund specjalizujących się w prawie IT i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

ostatnia aktualizacja: 27.10.2020