Zum Inhalt springen

Polityka anulowania

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy


(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione).

Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy
Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty,

 • w którym użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez użytkownika, która nie jest przewoźnikiem, przejęła lub weszła w posiadanie pierwszych towarów, o ile towary są dostarczane regularnie przez określony czas w ramach zamówienia.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Müller & Straßburg GbR, Rennbahnstr.26, 13086 Berlin, nr telefonu: 03304 2091312, adres e-mail: service@betterfishing.de) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia zezwolenia

W przypadku odstąpienia przez użytkownika od niniejszej umowy mamy obowiązek niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że użytkownik wybrał inny rodzaj dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa). W przypadku takiej spłaty korzystamy z tych samych środków płatności, które zostały użyte przez użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony opłatą za taką spłatę.

Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu, że towary zostały zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić lub przekazać towary nam lub Better Fishing, Havelring 9, Velten 16727 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym powiadomił nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni.

Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Użytkownik musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towarów.

Powody wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów

 • w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i w przypadku których decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb;
 • w przypadku dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których data ważności zostałaby szybko przekroczona;
 • za dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, ale które mogą zostać dostarczone najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których bieżąca wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 • na dostawę gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

 • za dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie;
 • za dostawę towarów, jeśli zostały one nierozłącznie zmieszane z innymi towarami po dostawie ze względu na ich charakter;
 • za dostawę nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostawie.

Przykładowy formularz anulowania

(W przypadku chęci odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać niniejszy formularz).

 • Do Müller & Straßburg GbR, Rennbahnstr.26, 13086 Berlin, adres e-mail: service@betterfishing.de :
 • Ja/My () niniejszym odstępuję/odstępujemy () od zawartej przeze mnie/nas () umowy zakupu następujących towarów ()/świadczenia następującej usługi()
 • Zamówiono w dniu ()/ otrzymano w dniu ()
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.