Zum Inhalt springen

Polityka prywatności

Polityka prywatności

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie danych osobowych użytkownika nie jest wymagane przez prawo lub umowę, ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania tych danych. Niedostarczenie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy w kolejnych operacjach przetwarzania nie zostanie dokonane żadne inne wskazanie.
„Dane osobowe“ oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera
Nasze witryny można odwiedzać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, dane dotyczące użytkowania są przesyłane do nas lub naszego hostera / dostawcy usług IT przez przeglądarkę internetową użytkownika i przechowywane w danych dziennika (tzw. plikach dziennika serwera). Te przechowywane dane obejmują na przykład nazwę strony, do której uzyskano dostęp, datę i godzinę dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych i dostawcę żądania. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO w oparciu o nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezawaryjnego działania naszej strony internetowej i ulepszaniu naszych usług.
Dane użytkownika mogą być przekazywane do krajów trzecich spoza Unii Europejskiej, w odniesieniu do których Komisja Europejska podjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. O ile Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, np. w przypadku przekazywania danych do USA, przekazywanie danych opiera się między innymi na standardowych klauzulach umownych jako odpowiednich zabezpieczeniach ochrony danych osobowych, dostępnych pod adresem: https: //ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de

Kontakt

Odpowiedzialny
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Dane kontaktowe administratora danych można znaleźć w naszym nadruku.

Nawiązanie kontaktu z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej
Jeśli użytkownik nawiąże z nami kontakt biznesowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, gromadzimy jego dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie podanym przez użytkownika. Przetwarzanie danych służy do obsługi i odpowiedzi na prośbę o kontakt.
Jeśli kontakt służy wdrożeniu środków przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy umowy już zawartej między użytkownikiem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. b RODO.
Jeśli kontakt jest nawiązywany z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu i odpowiadaniu na zapytanie użytkownika. W takim przypadku użytkownik ma prawo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, do skorzystania z tego prawa w dowolnym momencie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. f DSGVO do przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika.
Adres e-mail użytkownika zostanie wykorzystany wyłącznie do przetworzenia żądania. Dane użytkownika zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że użytkownik wyraził zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Zamówienia

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby zamówień
Gdy użytkownik składa zamówienie, gromadzimy i przetwarzamy jego dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji i przetwarzania zamówienia oraz obsługi zapytań użytkownika. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niedostarczenie informacji spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b DSGVO i jest niezbędna do wykonania umowy z użytkownikiem.
Dane użytkownika są przekazywane na przykład wybranym przez niego firmom wysyłkowym i dostawcom dropshippingu, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług przetwarzania zamówień oraz dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Zakres transferu danych jest ograniczony do minimum.
Dane użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich spoza Unii Europejskiej, w odniesieniu do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. O ile Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, np. w przypadku przekazywania danych do USA, przekazywanie danych opiera się między innymi na standardowych klauzulach umownych jako odpowiednich zabezpieczeniach ochrony danych osobowych, dostępnych pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de

Prawa podmiotu danych i okres przechowywania

Czas przechowywania
Po pełnym przetworzeniu umowy dane będą początkowo przechowywane przez okres gwarancji, a następnie z uwzględnieniem ustawowych, w szczególności podatkowych i handlowych okresów przechowywania, a następnie usunięte po upływie tego okresu, chyba że użytkownik wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Jeśli wymogi prawne są spełnione, użytkownikowi przysługują następujące prawa zgodnie z art. 15 do 20 DSGVO: prawo do informacji, do sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.
Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 (1) DSGVO. 1 f DSGVO, a także przeciwko przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 DSGVO użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych nie jest zgodne z prawem.

Prawo do sprzeciwu
Jeśli przetwarzanie danych osobowych wymienionych tutaj opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO, użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość w dowolnym momencie z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.
Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie przedmiotowych danych zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

ostatnia aktualizacja: 27.10.2020